Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu PDF

Reklamační formulář ve formátu PDF


Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

V případě smlouvy na dodání zboží nebo služeb uzavřené se společností SECTRON s.r.o. IČO 646 17 939 se sídlem Josefa Šavla 1271/12; Ostrava - Mariánské Hory; 709 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14152 (dále také jen jako SECTRON s.r.o. nebo prodávající) distančním způsobem, tj. na dálku, a tedy zejména prostřednictvím internetového obchodu (dále také jen smlouva), má kupující, který je spotřebitelem (dále také jen kupující), ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 1818 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující však dle ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy mimo jiné v případě, že předmětem smlouvy je dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Kupující musí o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího (SECTRON s.r.o.; Josefa Šavla 1271/12; Mariánské Hory; 709 00 Ostrava), případně e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího obchod@sectron.cz. Kupující může použít vzorový formulář dostupný na webových stránkách prodávajícího, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení od smlouvy uvést datum nákupu, číslo smlouvy, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Kupující v takovém případě vrátí prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tj. bez známek opotřebení či poškození, nejlépe v původním obalu a se všemi součástmi a příslušenstvím, které spolu se zbožím převzal. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu na své náklady zasláním na adresu SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, ne však dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Peněžní prostředky budou kupujícímu vráceny bezhotovostně na účet určený kupujícím a neurčí-li kupující takový účet v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, vrátí prodávající peněžní prostředky na účet, ze kterého mu byly zaplaceny v případě bezhotovostní úhrady nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího v případě, že kupní cena byla placena na dobírku. Prodávající je dle své volby oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím rovněž již při vrácení zboží kupujícím, je-li možné přezkoumat stav vráceného zboží při jeho vrácení.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu újmy tímto vzniklé. Nárok na náhradu újmy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení finančních částek poskytnutých dle smlouvy.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí dle bodu 8 Obchodních podmínek. Reklamační protokol je formulář, který slouží k reklamaci vadného zboží. Stáhněte si formulář (PDF soubor), po vyplnění vytiskněte a zašlete spolu s reklamovaným zbožím.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů