Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Jaké změny v dotacích NZÚ začnou platit na podzim 2023?

Ministerstvo životního prostředí přichází se změnami v dotačním programu Nová zelená úsporám (NZÚ), které vstoupí v platnost od září 2023.

Pro obor našeho podnikání se budeme v článku věnovat jen bodu Nová zelená úsporám – Ekomobilita. Dosud mohl zájemce z řad fyzických osob, majitel bytové jednotky nebo domu, získat příspěvek na pořízení nabíjecí stanice až se dvěma nabíjecími body ve výši 50 % z ceny projektu (pořízení stanice, instalace a zprovoznění) až do celkové částky 30 000 Kč.

Nová zelená úsporám 2023 – Ekomobilita od září 2023

Oprávněným žadatelem o podporu v rámci nových pravidel programu Nová zelená úsporám může být pouze:

  • vlastník stávajícího rodinného domu,  
  • stavebník nového rodinného domu nebo osoba, které svědčí právo jeho stavby,
  • nabyvatel nového rodinného domu,
  • příspěvková organizace zřízená v souladu se zákonem 250/2000 Sb., který v případech územního samosprávního celku splňuje podmínky být oprávněným žadatelem.

Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech na území České republiky.

Rodinný dům je definován u novostaveb jako stavba pro bydlení, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, nemá více než tři samostatné bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a je nebo bude jako rodinný dům zapsána v katastru nemovitostí.

U stávajících staveb jsou pro účely programu za rodinné domy považovány:

  • stavby pro bydlení s nejvýše třemi samostatnými byty,
  • obytné části zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt,
  • stavby pro rodinnou rekreaci, které jsou využívány pro bydlení s prokazatelným doložením žadatele o trvalém pobytu v objektu počínajícím minimálně 24 měsíců před podáním žádosti.

Pro potřeby dotačního programu se za rodinný dům nepovažují:

  • stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem,
  • stavby dočasné.

Výše a podmínky podpory NZÚ pro kategorii Ekomobilita

Podpora se týká Instalace dobíjecí stanice s podmínkou řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími body ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. Návrh instalace by měl také minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.

Dobíjecí stanice, její příslušenství a elektroinstalace musí být navrženy a provedeny dle platných norem (včetně plnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu a vyzařovaný výkon s ohledem na zdraví osob a jiná zařízení).

Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popřípadě uvnitř tohoto domu.

Podporované dobíjecí stanice nesmí být komerčně provozovány.

Na stejný rodinný dům lze žádat pouze jedenkrát za dobu trvání programů NZU.

Výše podpory na nabíjecí stanici typu wallbox včetně instalace je 15 000 Kč na jeden dům.

Výši dotace lze i nadále kombinovat s bonusem pro regiony a obce uvedené v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Dotace je v tomto případě zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory.

V případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření, je možno uplatnit kombinační bonus 10 000 Kč za každé opatření s výjimkou prvního.

Dotaci na instalaci dobíjecího bodu pro elektromobil lze čerpat pouze v kombinaci se zateplením, novostavbou nebo s výměnou a instalací zdrojů energie.

Jak zažádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám – Ekomobilita

V případě zájmu o pořízení wallboxu pro rodinný dům nás kontaktujte. SECTRON je držitelem profesní kvalifikace pro montáž a zapojení nabíjecích stanic pro automobily. Nabízíme tak zákazníkům komplexní dodávku wallboxu včetně přípravy projektu, dodání wallboxu, odborné instalace a vypracování revizní zprávy.

Žadatel si vždy podává žádost sám přes Informační systém Státního fondu životního prostředí, do kterého se přihlásí pomocí Bankovní identity nebo Identity občana. Potřebné dokumenty projektu a další však dokážeme do žádosti žadatele nahrát jako dodavatel realizace sami a být tak nápomocni vyřizování příspěvku (dotace na wallbox).

Tým SECTRONu je vám k dispozici. Rádi vám poradíme, ať už s dotazy na vhodný typ wallboxu i způsoby instalace. Neváhejte se na nás obrátit.

Oficiální web Nová zelená úsporám


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů